مصاحبه صدا و سیما بصورت پخش زنده
از مدیر عامل محترم گروه پوشینه بسپار
مهندس محسن رضوانی